מיצוי זכויות מירבי לדמי אבטלה

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ
 
 
 
 

בימים אלו בהם אנו עדים לגלי פיטורים במשק, בחרנו לייחד מאמר זה לנושא מיצוי הזכויות לדמי אבטלה.

מי מבוטח

מבוטח בביטוח אבטלה הוא תושב ישראל או תושב ארעי, גבר או אישה בגיל 18 ועד גיל 67, אשר עונה לאחד התנאים הבאים:

 • 1. עובד שכיר שמעסיקו חייב בתשלום דמי ביטוח בעבורו ומתקיימים יחסי עובד ומעביד (בעל שליטה בחברת מעטים אינו מבוטח בביטוח אבטלה).
 • 2. עובד שכיר בישראל אצל מעסיק שאינו תושב ישראל ושאין למעסיק בישראל מען למסירת מסמכים משפטיים.
 • 3. עובד בישראל בשירות דיפלומטי או קונסולרי של מדינת חוץ.

 

צבירת תקופת אכשרה

כדי לקבל דמי אבטלה על המובטל להוכיח שעבד כשכיר במשך תקופה מוגדרת בטרם היותו מובטל (להלן “תקופת אכשרה“).

תקופת האכשרה נבחנת לפני תחילת תקופת האבטלה.

תקופת האבטלה מתחילה ב-1 בחודש שבו התייצב המובטל בלשכת שירות התעסוקה (להלן: לשכת התעסוקה) ולא ביום שהוא פוטר או התפטר (להלן “התאריך הקובע“).

 תקופת האכשרה נבחנת כמפורט להלן:

עובד בשכר חודשי – 360 ימים לפחות שבעבורם שולמו דמי ביטוח מתוך 540 הימים שקדמו לתאריך הקובע. בחודש עבודה מלא של עובד ייחשבו כל הימים באותו החודש כתקופת אכשרה. ימי היעדרות שבגינם לא קיבל שכר, יופחתו ממספר הימים באותו חודש.

עובד בשכר יומי – 300 ימים שבעבורם שולמו דמי ביטוח מתוך 540 הימים שקדמו לתחילת תקופת האבטלה. לעניין זה כל חודש שבו עבד המבוטח 18 ימים לפחות ייחשב  כ-25 ימי עבודה. בחלופה זו סביר שתהיה הפחתה של דמי האבטלה.

עובד בשכר חודשי ויומי לסירוגין – ייחשב כעובד בשכר יומי ויידרש להשלים 300 ימי עבודה.

 

 • נציין כי שני החודשים הראשונים בחופשה ללא תשלום ותקופה שבעדה ניתן תשלום חוקי בשל אי מתן הודעה מוקדמת יחשבו במניין תקופת האכשרה.

 

הארכת התקופה – קיימות נסיבות שבהן ניתן להאריך את התקופה של 540 הימים האמורים ולכלול היעדרויות שונות של העובד כמפורט בחוק.

מיהו “מובטל”

מבוטח שרשום בלשכת התעסוקה כמחוסר עבודה, מתייצב בה כדי לקבל עבודה בהתאם לתקנון שירות התעסוקה, ולא נמצאה לו עבודה. כמו כן קיימים חריגים נוספים כהגדרתם בחוק.

 

 

ימים שבעדם לא משולמים דמי אבטלה

 • בהתפטרות הזכאות היא רק לאחר 90 ימים מיום הפסקת העבודה. בתנאים מסוימים, ייחשב מתפטר כמפוטר. יש לשים לב כי לעניין זה אין חפיפה מלאה עם התנאים בדיני עבודה לעניין פיצויי פיטורין.
 • מי שלשכת התעסוקה הציעה לו עבודה מתאימה והוא סירב לקבלה, יתחיל לקבל דמי אבטלה רק לאחר 90 ימים מיום הסירוב ויופחתו לו 30 ימים ממניין ימי הזכאות.
 • בעד חמשת ימי האבטלה הראשונים בכל תקופה של 4 חודשים קלנדריים רצופים, לא משולמים דמי אבטלה (ימי המתנה).

שיעורי דמי האבטלה

הגמלה מחושבת באחוזים מהשכר היומי הממוצע של המבוטח בהשוואה לשכר היומי הבסיסי לחישוב קצבאות. השכר היומי הממוצע לצורך חישוב דמי אבטלה הוא המשכורת החייבת בתשלום דמי ביטוח ב- 75 ימים אחרונים שקדמו לתאריך הקובע, מחולק ב- 75.

דמי האבטלה המירבים לחודש (25 ימים) לא יעלו על 8,619 ₪ ב- 125 ימי התשלום הראשונים. החל מהיום ה- 126 מופחתים דמי האבטלה המירבים לסך 5,746 ₪.

מובטל חוזר שגילו פחות מ-40 זכאי לדמי אבטלה מופחתים.

תקופת הזכאות

הזכאות לדמי אבטלה קיימת למשך שנה מהתאריך הקובע, אך קיימת מגבלה של ימים שמותנית בגילו של המבוטח ובמספר התלויים שיש לו.

 

הכנסות שמופחתות מדמי אבטלה

 • שכר נוסף ממקום אחר – נבהיר כי מובטל זכאי שלא לתבוע דמי אבטלה בגין ימים שבהם ביצע עבודה על בסיס יומי.
 • הכנסה ממשלח יד, כולל הכנסות של מי שאינו עונה להגדרת עובד עצמאי בחוק, לפי שומת המס.
 • הכנסה מקצבת פרישה (פנסיה).
 • אין זכאות לדמי אבטלה בימים שבעבורם משולמים דמי חופשה או פיצוי בגין אי מתן  הודעה מוקדמת וכן כאשר מתקבלת גמלה מחליפת שכר.

 

מובטל שהפך לעצמאי וחדל להיות עצמאי

נציין כי בהתאם לסעיף 160 לחוק הביטוח הלאומי מנוטרלות תקופות עבודה כעצמאי לעניין חישוב תקופת האבטלה ולעניין חישוב דמי האבטלה, למי שהפך לעצמאי לאחר שהתחיל לקבל דמי אבטלה אך טרם סיים אותם, וחדל להיות עצמאי בתוך 24 חודשים כיוון שהעסק כשל.

מועד הגשת התביעה

כדי לקבל דמי אבטלה יש להגיש תביעה במוסד לביטוח לאומי. נבהיר כי התייצבות בלשכת התעסוקה ללא הגשת תביעה במועד אינה מספיקה.

 

מיזם הביטוח הלאומי, של משרד ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ עם רו”ח אורנה צח (גלרט), עומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור.

נכתב ע”י אורנה צח (גלרט) רו”ח, חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי כהן ממשרדנו

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support