חלוקת דיבידנד מוטב לבעל מניות מהותי

הכותבים: רונית בר, רו”ח וישי חיבה, רו”ח (משפטן)

ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן  – פתרונות מיסוי בע”מ

הוראת השעה בעניין הדיבידנד המוטב  קובעת, לתקופה קצובה מיום 1/1/2017 ועד 30/9/2017 (“תקופת הוראת השעה”), שיעור מס מופחת של 25% (ללא חיוב במס יסף) על דיבידנד (להלן: “הדיבידנד המוטב”), שיחולק לבעלי מניות מהותיים (לרבות באמצעות חברה משפחתית) בתקופת הוראת השעה, מרווחים שנצמחו עד ליום 31/12/2016.
ביום 2 בינואר 2017 פרסמה רשות המיסים את חוזר מס הכנסה 1/2017 הדן בהוראת השעה לעניין חלוקת “דיבידנד מוטב”.
להלן נביא מתוך חוזר זה נקודות מעשיות לביצוע:
החוזר מסיר אי בהירויות רבות שהיו בימים האחרונים בעניין הדיבידנד המוטב וקובע כדלקמן:

1. מקור הרווחים לחלוקת הדיבידנד המוטב הינו ברווחים צבורים ליום 31/12/2016, כדלקמן:

מקור הרווחים הינו ברווחים שחויבו במס חברות ובהכנסות פטורות של החברה המחלקת. רווחי שערוך אינם מהווים מקור לחלוקת דיבידנד מוטב.

מקור הרווחים יכול להיות גם ברווחים הצבורים בחברות המוחזקות על ידי החברה המחלקת, ובלבד שיחולקו בפועל לחברה מחלקת הדיבידנד המוטב וליחיד עד ליום 30/9/2017.

החלוקה אינה עולה כדי הפחתת הון.

2.  תשלום הדיבידנד המוטב יהא בתקופת הוראת השעה. לעניין זה, בהתייחס ליתרות חובה ושימוש בנכסים על  ידי בעל המניות המהותי נקבע כדלקמן:

בעל מניות מהותי שהיה ביתרת חובה בחברה ושמקור יתרת החובה לאחר יום 1.1.2013, רשאי להחזיר את יתרת החובה הנ”ל או חלקה, מהדיבידנד המוטב, ורשות המיסים לא תראה בכך כהפרת תנאי תקופת הוראת השעה, קרי שהדיבידנד חולק בעת משיכת יתרות החובה, לפני תקופת הוראת השעה.

בעל מניות מהותי שהיה ביתרת חובה בחברה ושמקור יתרת החובה לפני יום 1.1.2013– החוזר לא פוסל על הסף ומשאיר הדבר לשיקול דעתו של פקיד השומה.

כנ”ל לגבי דירה שהועמדה לשימושו של בעל המניות המהותי – יתאפשר לבקשתו, כי במסגרת הוראת המעבר בעניין משיכות – העברת הדירה לבעלותו, תהווה היא עצמה דיבידנד מוטב, שיתחייב במס מוטב כאמור.

3. לא ברור עדיין האם חלה חובה לבצע תשלום בפועל הדיבידנד או שמספיק רישום חשבונאי של הדיבידנד תוך ניכוי המס במקור והעברתו לרשות המיסים. הדבר חשוב כאשר העודפים מושקעים בחברה בנכסים לא נזילים ונדרשת נטילת הלוואה לחלוקתם כדיבידנד.


4. בעניין בחינת ההכנסות העתידיות בשנים 2017 עד 2019, בהשוואה לממוצע ההכנסות 2015 ו- 2016,    קובע החוזר כך:

הכנסות מדיבידנד, לרבות הדיבידנד המוטב, לא יכללו בחישוב בכל השנים.

בדיקת העמידה בתנאי הממוצע תעשה על ידי פקיד השומה בעת עריכת השומה לדוח שיוגש לשנת המס 2017.

הפרת תנאי ממוצע ההכנסות על ידי אחד המניות לא תפגע בזכותם של יתר בעלי המניות לדיבידנד מוטב.

5. כנגד ההכנסה מדיבידנד מוטב, לא ניתן יהיה לקזז הפסדי הון, למרות ששיעור המס החל עליו עומד בתנאי סעיף 92(א)(4)(ב) לפקודה.
6. הדיבידנד המוטב לא ייכלל בחישוב ההכנסה החייבת שבסעיף 121ב, לצורך חישוב ההכנסה החייבת במס יסף.
7. אופרטיבית, חברה המחלקת דיבידנד מוטב, תנכה 25% מס במקור מבעלי המניות המהותיים ותדווח על גבי טופס 804 בצירוף טופס חדש – הצהרת בעל המניות, המצורף לחוזר.

נדגיש כי הוראת השעה מאפשרת לכל בעלי המניות המהותיים לחלק את העודפים שנצברו ליום 31/12/11 31/12/2016 (במגבלות שצוינו), ולא רק לבעלי המניות ב”חברות הארנק”. לפיכך, בעלי מניות מהותיים בחברות בהן קיימים עודפים מהותיים, החשופים למיסוי על פי סעיף 77 המתוקן (בעיקר חברות להן עודפים העולים על 5 מיליון ₪ ליום 31/12/2011, ומושקעים בנכסים נזילים), מן הראוי שישקלו חלוקת עודפים “ישנים” כדיבידנד מוטב (בשיעור מס 25% עד הבית) ויקטינו החשיפה לחלוקה כפויה של העודפים ע”י המנהל ביום 1/10/2017 במס מצרפי כולל של 33%.
עוד נדגיש, כי הוראת השעה נותנת את ההטבה לבעלי מניות מהותיים ולא לבעלי מניות אחרים, כך שחלוקת עודפי החברה יתכן ותביא לחיוב מס בשיעור גבוה יותר (עד 28%) אצל בעלי המניות שאינם בעלי מניות מהותיים בהתחשב במס היסף.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support