האם קיימות מגבלות להוצאת חשבונית עצמית?

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

שאלה:

 

חברה שעיסוקה ייצוג אומנים, במסגרת פעילותה החברה מוציאה חש’ ללקוח (הסופי).

לדוגמא: החברה מוציאה חשבונית לתיאטרון בגין הופעת אומן המיוצג ע”י החברה במקביל האומן מוציא חשבונית לחברה בניכוי העמלה של הסוכן.

העמלה בדר”כ 12% כך שחשבונית ההכנסה אצל החברה  100ש”ח וחשבונית האומן על 88 ש”ח.

יש אומנים ללא תיק במס הכנסה ובגינם החברה מוציאה חשבונית עצמית ומקבלת אשור ממס הכנסה לתאום מס.

1. האם יש מגבלה בעניין הוצאת חש’ עצמית?

2. כיצד לנהוג במקרה בו לאומנים די רציפות ומסתכמות ל-400,000 ₪  בשנה.

3. לעניין בטוח לאומי – אין שום ניכוי מהאומן. האם לחברה  יש חובת ניכוי?

תשובה:

 

חשבונית עצמית – להלן נוסח תקנה 6א אשר למיטב הבנתי את העובדות מתקיימת בענייננו, לתקנה זו אין מגבלת סכום.

תקנות מס ערך מוסף, התשל”ו – 1976

עוסק, מלכ”ר או מוסד כספי שקיבלו שירות מן המפורטים להלן ממי שעיקר הכנסתו ממשכורת, גימלה או קיצבה, יהיו חייבים בתשלום המס בשל השירות, זולת אם קיבלו חשבונית מס מנותן השירות.(9)(12)

ואלה השירותים:

  • (1) מופע אמנותי, לרבות הנחיה במופע;בניית תפאורה או הכנתה; הכנת מבחנים, בדיקתם וכן ניהול מבחנים או פיקוח עליהם;הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאינו מופע אמנותי; כתבנות או קצרנות; תרגום בכתב או בעל פה; כתיבה או עריכה; פישור, כהגדרתו בסעיף 79ג לחוק בתי משפט [נוסחמשולב], התשמ”ד-1984(101) או חברות בועדות שהוקמו על פי דין;(12)

ביטוח לאומי –

לדעתי עשוי לחול צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים – רצ”ב נוסח התוספת – אבקשך להחליף בעניין זה כמה מילים עם חיים חיטמן לאחר שתבחן את היקף החוזה והמופעים כמפורט בתוספת

‏צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל”ב – 1972‏
‏תוספות‏
‏התוספת הראשונה‏

‏התוספת הראשונה‏

(סעיפים 1 ו-2)

.

טור א

טור ב

טור ג

.

סוגי העבודה

תנאי העבודה

המעביד

1

גובה שאינו מעסיק עובדים ואין לו מקום לניהול עסק משלו הפתוח לקהל

הגמול משולם בעד פעולות גבייה המבוצעות בעיקרן על פי רשימה אישית קבועה, או באזור מגורים מוגדר מראש מאת המעסיק

המעסיק

2

עובד נקיון או חצרן, למעט מי שעיקר עיסוקו בגננות, שאינם מעסיקים עובדים

תחום העבודה וזמני ביצועה נקבעו מראש

החייב בתשלום גמול העבודה

3

מתקין מכשירי גז לבישול, מחלק גז, מרכיב ומתקין תריסים הכל בתנאי שאינם מעסיקים עובדים ואין להם מקום לניהול עסק משלהם הפתוח לקהל

בכל תנאי העסקה למעט כאשר ביצוע העבודה נעשה על פי התקשרות ישירה עם הצרכן

המעסיק

4

שומר

תחום השמירה נקבע מראש

החייב בתשלום גמול העבודה

5

ממלא תפקידים דתיים מטעם מוסדות דת, לרבות משגיח כשרות ומנקר בשר

משתלם גמול בעד העבודה

החייב בתשלום גמול העבודה

6

א. מרצה וכן אחרים המועסקים באמצעי תקשורת ציבוריים;

ב. מורה או מדריך

א. הסכם העבודה נערך מראש לתקופה של רבע שנה לפחות או למתן סדרה של שבע הופעות, או שבע הרצאות או שבעה שיעורים לפחות, הכל לפי הענין;

ב. כאמור בפיסקה (א)

החייב בתשלום גמול העבודה

7

מורה דרך-למעט מורה דרך המדריך תיירים בכלי רכב שבבעלותו-מלווה רפואי ומלווים אחרים בטיולים המאורגנים על ידי מוסדות, גופים ציבוריים ומשרדי נסיעות

משתלם גמול בעד העבודה

החייב בתשלום גמול העבודה

8

חבר מושב עובדים או מושב עולים המועסקים במסגרת תקציבית של הסוכנות היהודית לארץ ישראל ברכוש המשותף להם או לאגודה שיתופית של המושב

בכל תנאי העסקה

האגודה השיתופית של המושב

9

חונכים וסומכות מטעם משרד הסעד או רשות מקומית

הדרכת עקרות-בית לייעול תפקידן במשק הבית ובקיום היחסים התקינים עם ילדיהן.

החייב בתשלום גמול העבודה

10

השוכר “מולה” מבעל מלטשה ליהלומים ועיקר עיסוקו הוא בשביל בעל המלטשה בתוך שטח המלטשה, ובתנאי שאינו מעסיק עובד

בכל תנאי העסקה

החייב בתשלום גמול העבודה

11

עבודות משרד, שירותים, תעשיה ומסחר

מבצע העבודה הופנה לעבודה לפי התקשרות בינו לבין אדם שעיקר עיסוקו במשלוח ובהפנית עובדים, וגמול העבודה משתלם לו על ידי מי שהפנה אותו, למעט מי שנשלח כאמור על ידי שירות התעסוקה

החייב בתשלום גמול העבודה לפי ההתקשרות

12

חלוקת דברי דואר בתחומי רשויות מקומיות, שיש בהן בית דואר, כמשמעותו במדריך הדואר, התשל”ז1977-

חלוקת דברי דואר נעשית על פי הסכם בין המחלק לבין משרד התקשורת

החייב בתשלום גמול העבודה.

13

כל הופעה אמנותית או בידורית של אמן, או הנחיה במופע, לרבות משחק, שירה, דיקלום, הקראה, נגינה, ניצוח, ריקוד, פנטומימה, לוליינות וקוסמות וכן כל הופעה בכל אחד מאלה לצורך הקלטה או צילום למעט הקלטה או צילום לצרכי פרסומת

הסכם העבודה בכתב נערך מראש לתקופה של רבע שנה או לסדרה של חמש הופעות, ובלבד ששר העבודה והרווחה אישר את ההסכם לאחר שהתייעץ במועצה; ובהופעות באמצעי תקשורת ציבוריים – כשלא חל האמור בסעיף 6(א) – הסכם העבודה בכתב נערך מראש למתן סדרה של שלוש הופעות בחודש לפחות

החייב בתשלום גמול העבודה לפי ההסכם.

14

ספורטאי העוסק בפעילות ספורטיבית, במסגרת אגודת ספורט או מטעמה. לענין זה, “אגודת ספורט” – חבר-בני-אדם העוסק בענף או בענפי ספורט מסויימים בין שהוא פועל באופן עצמאי ובין אם הוא מסונף לגוף ספורט אחר.

הסכם העסקה בכתב שנערך מראש

החייב בתשלום גמול העסקה

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support