ביטוח לאומי – תיקונים בחוק ההסדרים לשנת 2008

החל בשנת 2008 דיבידנדים שמושכים בעלי שליטה לא יהיו חייבים בדמי ביטוח לאומי ללא קשר לגובה שכרם של בעלי השליטה. במקביל מהפיכה בכללי חיוב בדמי ביטוח לאומי על הכנסות חברה משפחתית.

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

להלן בתמצית, עיקרי התיקונים בעניין תשלום דמי ביטוח, בהשוואה למצב הקיים, כפי שעברו אתמול במסגרתו של החוק לביטוח הלאומי (תיקון 103), התשס”ח – 2007:

החוק הקיים עד שנת 2007

הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח על הכנסות פסיביות:

  • § ע”פ ההוראות כיום (עד שנת 2007) כאשר עיקר הכנסתו של מבוטח שאינו “עובד עצמאי” היא ממשכורת, או כאשר עיקר הכנסתו של מבוטח שאינו עובד שכיר היא מעסק או ממשלח יד כאמור בהגדרת “עובד עצמאי”, הכנסותיו הפסיביות (למעט מ”פנסיה מוקדמת”) פטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות (להלן: דמי ביטוח). זאת, לפי תקנות 14 ו-15 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל”א-1971.
  • § ע”פ הוראות פנימיות בביטוח הלאומי, הכנסות פסיביות (לא כולל מ”פנסיה מוקדמת”) פטורות עד שנת 2007 מתשלום דמי ביטוח מכוח היות המבוטח גם עובד שכיר וגם “עובד עצמאי”. המוסד לביטוח לאומי בודק את הגדרת העיסוקים הללו בו זמנית מדי חודש, לפי ההגדרות בחוק ובתקנות.

הכנסות פסיביות, הפטורות כיום מתשלום דמי ביטוח ע“פ סעיף 350(א) לחוק הביטוח הלאומי

  • § לפי סעיף 350(א)(6) לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בשנת 2007- הכנסה, החייבת במס לפי הוראות סעיפים 125ב או 125ג(ב), או (ג) או (ד) לפקודת מ”ה (דיבידנד, ריבית ודמי ניכיון), שאינה הכנסה בידי בעל שליטה, פטורה מדמי ביטוח.

“בעל שליטה” – לעניין זה, כמשמעותו בסעיף 32(9) לפקודת מ”ה.

  • § סעיף 350(א)(7) לחוק הביטוח הלאומי, פוטר מדמי ביטוח בשנים 2004 עד 2007, הכנסות מסויימות משכר דירה למגורים בישראל, כמפורט להלן:

1. הכנסות, הפטורות ממס לפי הוראות חוק מ”ה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש”ן-1990.

2. הכנסה מהשכרת דירת מגורים בישראל, שחלות עליה הוראות סעיף 122 לפקודה.

על פי חוזר הביטוח הלאומי (כללי 219/04 מיום 04/10/26), הפטור מתשלום דמי ביטוח הורחב על כלל ההכנסות, שמקורן בדמי שכירות למגורים בישראל וללא תקרה, בין אם ההכנסה פטורה ממס או שהיא חייבת במס, ובלבד שניתן להוכיח שמדובר בהכנסה מדמי שכירות למגורים בישראל.

על כל הכנסה אחרת, שמקורה בסעיף 2 לפקודה, חלות הוראות חוק הביטוח הלאומי והתקנות שהותקנו לפיו.

חברת בית, חברה משפחתית וחברה שקופה

בחברת בית, בחברה משפחתית ובחברה שקופה, לפי סעיפים 64 עד 64א1 לפקודה, בהתאמה, רואים את הכנסתה החייבת של החברה כחייבת במ”ה בידי בעלי המניות (בחברה משפחתית – הנישום המייצג), ואילו רווחים שחולקו בפועל לבעלי המניות, רואים כאילו לא חולקו לעניין החיוב במס על פי פקודת מ”ה.

לעניין חבותם של בעלי המניות בדמי ביטוח, נקבעה הלכה בבית הדין הארצי לעבודה (פסק הדין האחרון בנושא הוא: ברק יוסף ע”ע 01/1117 ואח’), כי בעלי המניות יחויבו בדמי ביטוח בשנת חלוקת הדיבידנד בפועל בלבד.

בסוף כל שנה, המוסד לביטוח לאומי מצפה לקבל מהחברות את  סכום הדיבידנד שחולק בפועל בחברה משפחתית ובחברת בית, כדי לבדוק את החבות האפשרית בדמי ביטוח, בהתאם לחוק הביטוח הלאומי ולתקנותיו.

הדיווח על דיבידנדים שחולקו בפועל נבחן במסגרת ביקורת הניכויים בחברות המשפחתיות ובחברות הבית. התעלמות מהדיווח האמור עלולה להיות, למעשה, אי דיווח על הכנסות החייבות בדמי הביטוח.

שיעורי דמי ביטוח על הכנסות פסיביות

שיעורי דמי הביטוח על הכנסות פסיביות בשנת 2007 הן: 9.61% עד לסך של 4,522 ש”ח לחודש ו- 16.05% מסך 4,523 ש”ח לחודש עד להכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח- 35,760 ש”ח לחודש.

  

התיקונים המוצעים לשנת 2008

ריקון מתוכן של תקנות 14 ו-15 להוראות המיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח

החל משנת 2008, חוק הביטוח הלאומי מגדיר מושג חדש: “הכנסה אחרת”: הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודה, אשר אינה הכנסה מעבודתו של המבוטח כעובד שכיר ואינה הכנסה מעבודתו כ”עובד עצמאי”.

על פי התיקון, דמי הביטוח ישולמו על ידי מבוטח, שהוא עובד שכיר ו/או “עובד עצמאי”, גם על “הכנסתו האחרת”, גם אם ההכנסה האחרת פחותה ממחצית סך הכנסותיו.

כחריג נקבע כי ,לא תובא בחשבון הכנסה פסיבית שאינה עולה על סכום של כ- 22,500 ₪ לשנה ( 25% מהשכר הממוצע במשק), והיא תהיה פטורה מתשלום דמי ביטוח.

הוספת סעיף 373א. לחוק הביטוח הלאומי – מועד החיוב בדמי ביטוח ואופן החיוב בדמי ביטוח של הכנסות בחברת בית, בחברה משפחתית ובחברה שקופה.

החל משנת 2008, יווסף לחוק הביטוח הלאומי סעיף 373א. ע”פ הסעיף האמור, כאשר חברה משפחתית, חברת בית או חברה שקופה מפיקה הכנסה חייבת – לפי סעיף 1 לפקודת מה, בשנת מס פלונית, יראו את ההכנסה האמורה כאילו חולקה בסוף אותה שנת המס לבעלי המניות. זאת, גם אם ההכנסה טרם חולקה בפועל, והכול בהתאם לזכאותם היחסית ברווחי החברה (כולל בחברה משפחתית)[1].

תיקון סעיפים 350(א)(6) ו- 350(א)(7) לחוק הביטוח הלאומי

ע”פ סעיף 350(א)(6) המתוקן, יהיו פטורים מתשלום דמי ביטוח:

  • 1. הכנסות מדיבידנדים שנקבע לגביהם שיעור מס מוגבל בסעיף 125ב לפקודה (למעט כאמור, הכנסה בחברה משפחתית, בחברת בית ובחברה שקופה)[2].
  • 2. הכנסות ריבית ודמי ניכיון, שנקבע לגביהן שיעור מס מוגבל בסעיפים 125ג(ב) ו- 125ג(ג) לפקודה[3].

ע”פ סעיף 350(א)(7) המתוקן, יהיו פטורים מתשלום דמי ביטוח:

1. הכנסות מדמי שכירות, שחל עליהן שיעור מס מוגבל: בארץ- לפי סעיף 122 לפקודה,(למגורים בלבד !) ומחו”ל- לפי

    סעיף 122א לפקודה (כל שכ”ד שהוא !).

2. הכנסה פסיבית (שאינה הכנסה כעובד שכיר או כ”עובד עצמאי”), הפטורה ממס לפי כל דין, למעט הכנסה מפנסיה מוקדמת כהגדרתה בסעיף 345ב(א) לחוק הביטוח הלאומי, ולמעט הכנסות שיקבעו בעתיד על ידי שר האוצר, בתנאים שבסעיף.

שיעורי דמי הביטוח על הכנסות פסיביות

שיעורי דמי הביטוח על הכנסות פסיביות, יהיו החל משנת 2008: 7% דמי ביטוח לאומי, ו- 5% דמי ביטוח בריאות, שהם סה”כ 12% (במקום 16.05% כפי שהיה עד כה בשיעור המלא של דמי הביטוח).

תודתנו לעו”ד טליה דולן-גדיש, היועצת המשפטית למנהל הכנסות המדינה, על הערותיה המועילות.

[1] כבר עתה נעיר ונזהיר כי נוסח התיקון בנושא זה הינו מעורר תמיהות ועיוותים מהותיים. בין השאר נראה לכאורה כי גם רווחי הון והכנסות משוק ההון בחברה משפחתית או הכנסות שכ”ד פטורות למגורים, יראום כמחולקות (כדיבידנד??!!) וללא זכאות לפטורים האמורים להלן!

[2] חידוש מהותי לפנינו: הפטור יחול גם על דיבידנדים בידי  בעלי שליטה, בחברה המחלקת !!!

[3] נציין כי הפטור מדמי ביטוח שהיה קיים (בשנים 2006-2007 ,בשל תיקון 147 לפקודה), נשלל לגבי מקבלי ריבית שאינם זכאים לשיעור מס מוגבל ,(ראה סעיף 125ג(ד)  לפקודה).

  

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support