ביטוח לאומי – חוק שירות המילואים, התשס”ח – 2008, תיקון לחוק המל”ל

בחודש אפריל 2008, אושר בכנסת חוק שירות מילואים, התשס”ח – 2008. התיקונים נועדו לשפר את מצב המשרתים במילואים.סעיף 34 להלן הבהרות לסעיף 34 לחוק זה המתקן את חוק הביטוח הלאומי, בתחולה מיום 1 באוגוסט 2008.

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

בחודש אפריל 2008, אושר בכנסת חוק שירות מילואים, התשס”ח – 2008. התיקונים נועדו לשפר את מצב המשרתים במילואים (להלן- שמ”פ).סעיף 34 להלן הבהרות לסעיף 34 לחוק זה המתקן את חוק הבט”ל, בתחולה מיום 1 באוגוסט 2008.

שמ”פ לאחר שעות העבודה – ביטול השלכות הלכתגב ים

 

אחד התיקונים החשובים בחוק שירות מילואים החדש הוא ביטול ההשלכות של הלכת “גב ים” בביה”ד הארצי לעבודה בו נקבע, כי העובד אינו זכאי לתגמול בגין ימים, בהם לא נעדר מעבודתו ולא נפגעה הכנסתו (בין היתר, כאשר השירות נעשה לאחר שעות העבודה, או ביום מנוחה, או ביום חופש).

כתוצאה מפסק הדין, עד חודש יולי 2008 המוסד אינו משלם תגמולי מילואים עבור הימים, שבהם לא נפגעה הכנסתו של המשרת במילואים.

לאחר תיקון סעיף 271 לחוק הביטוח הלאומי אשר קבע כי, התגמול ישולם אף אם הכנסתו של המבוטח לא פחתה מחמת שירותו, ישלם המוסד החל משירות מילואים שיתחיל בחודש אוגוסט 2008 תגמול מילואים, גם אם הכנסת המבוטח לא פחתה מחמת שירותו.

חישוב התגמול – המצב הקיים

שיעור התגמול ליום הוא השכר ברוטו, ב- 3 החודשים, שקדמו ליום 1 בחודש, שבו החל שירות המילואים, מחולק ל- 90.

סכום ההכנסה שחושב ליום מוכפל במספר ימי המילואים. כלומר, בגין שמ”פ של  5 ימים, תגמולי המילואים מחושבים כדלקמן :

                                5  ימים X הכנסה של 3 חודשים

                                                              90

מובן כי  תשלום על פי תחשיב  זה אינו מכסה הפסד שכרו של אדם אשר עובד חמישה ימים בשבוע.

מובטל מקבל תגמולי מילואים בהתחשב בדמי האבטלה אם בחודש, שבו יצא לשמ”פ, הוא היה זכאי לדמי אבטלה. אם בחודש זה הוא לא היה זכאי לדמי אבטלה, הוא יקבל תגמול מינימום.

מינימום התגמול ליום הוא בסך שכר המינימום החודשי מחולק ל- 30.  כלומר, החודשים אשר בהם השתכר המבוטח פחות משכר המינימום לחודש, או שלא השתכר בהם בכלל, מחושבים כחודשים אשר בהם הוא השתכר שכר מינימום.

למי שאינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי, שיעור התגמול המגיע לו שווה לשיעור המינימום.

מקסימום התגמול ליום לעובד שכיר, לעובד עצמאי, או למי שהוא גם עובד שכיר וגם עובד עצמאי, הוא 5 פעמים הסכום הבסיסי, מחולק ל- 30. (הסכום הבסיסי כיום הינו 7,352  ₪)

התיקונים החל מחודש אוגוסט 2008

בחישוב התגמול נעשו שלושה תיקונים חשובים כדלקמן :

1.             שינוי נוסחת חישוב התגמול.

2.             קביעת תגמול לשירות חצי יומי.

3.             הגדלת סכום המינימום.

נוסחת חישוב התגמול – החל מאוגוסט 2008

בחישוב תגמול מילואים לתקופת שירות של שבוע ברציפות, או בכפולות של שבוע, לא חל שינוי. כלומר, ההכנסה הרבעונית תחולק ב- 90 כפול מס’ ימי המילואים, שהוא בכפולות של 7.

בחישוב התגמול לתקופה שונה משבוע ימים, החישוב נעשה כמפורט להלן, בעבור תקופת מילואים שהחלה בחודש אוגוסט 2008 ואילך:

1. עבור שירות מיום אחד ועד חמישה ימים – התגמול ישולם בתוספת 40% למספר הימים.

2. עבור שירות מילואים שעולה על שבוע ימים – מפחיתים מסך ימי המילואים כפולות של שבוע ועם היתרה נוהגים כדלקמן:

  • 2.1 אם היתרה היא 6 ימים (וכמוהו גם שמ”פ של שישה ימים) – התגמול יחושב כאילו האדם שירת שבוע ימים ברציפות במקום 6 ימים.

לדוגמה: אדם שירת במילואים 27 ימים רצופים. לצורך חישוב התגמול יראו אותו כאילו שירת 28 ימים רצופים.

  • 2.2 אם היתרה היא מיום אחד ועד חמישה ימים – התגמול ישולם בתוספת 40% למספר הימים.

לדוגמה:  שמ”פ של שמונה ימים (וכמוהו גם של יום בודד) – ליום הבודד  יתווסף 40%, כלומר: 1.4 ימים.

                                1.4 ימים  X הכנסה של 3 חודשים

                                                                  90

המעסיקים חייבים להמשיך ולדווח על תקופות השירות כפי שנרשמו באישורים הצבאיים, ולא לפצל לפי חודשים קלנדריים.

תגמול  חצי יומי

נוספה הגדרה לשירות חצי יומי, בסעיף 370 לחוק הביטוח הלאומי

“שירות חצי – יומי” – שירות מילואים שתחילתו לאחר השעה 16:00 ושמשכו, לרבות זמני הנסיעה אל מקום השירות וממנו, אינו עולה על שש שעות באותו היום, בהתייצבות אחת, …”

בשירות חצי  יומי, בדרך כלל, המשרת לא קיבל אישור על יום המילואים, או שהוא לא הפסיד שכר (כי השירות היה לאחר שעות העבודה).

החל מאוגוסט 2008, מי שמשרת בשירות חצי יומי, יקבל אישור מיוחד מן הצבא על השירות. הוא יקבל מחצית מהתגמול הבסיסי שהיה מגיע לו, לו שירת יום מלא. החוק אינו מגדיל את בסיס ההכנסה בעבור שירות חצי יומי במכפלה של 1.4, כפי שמקבל מי שמשרת במילואים יום אחד מלא.

שיעורי התגמול

החל מחודש אוגוסט 2008, התגמול המזערי יהיה 68% מהסכום הבסיסי. כלומר, התגמול המינימלי לא יפחת מסך של  7,352 X  68%=5,000 ₪ (בחישוב של 166.65 ₪ ליום X 30). המשמעות היא, שמי שעובד בשכר מינימום יחול שיפור בשכרו, והוא יקבל תגמול גבוה יותר.

בשמ”פ, שהחל לפני חודש אוגוסט 2008 ונמשך בחודש אוגוסט 2008, תגמול המינימום המוגדל יחול על חלק הימים שלאחר 1 באוגוסט 2008. יתר השינויים בחוק יחולו רק על מי שהחל את שירות המילואים בחודש אוגוסט 2008, ואילך.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support