אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 149 אימוץ ילדים סעיף 6 א ל חוק עבודת נשים שכותרתו "חופשת אימוץ" מחיל את מרבית הזכויות הניתנות לעובדת לאחר לידה גם, בשינויים המחויבים, על עובדת המקבלת לביתה לשם אימוץ, ילד שגילו אינו עולה על 10 שנים . חופשת לידה גם לעובדת המאמצת ילד ניתנת הזכות לחופשת לידה בת 14 שבועות )להלן - "החופשה העיקרית"(, לרבות הזכות לפיצול והארכה של חופשת הלידה והזכות כי יופרשו לעובדת המאמצת תקב ולים לקרן הפנסיה ולקרן ההשתלמות. חופשה ללא תשלום זכותה של עובדת המאמצת ילד להאריך את חופשת הלידה מעבר ל 14- שבועות, ב כפוף לתנאים המפורטים בסעיף זה , דינה של חופשה כאמור היא כדין חופשה ללא תשלום. הגבלת פיטורים גם לגבי עובדת שאימצה ילד חל הסעיף האוסר פיטורים ומתן הודעת פיטורים לעובדת הנמצאת בחופשת לידה, במשך 60 יום מתום חופשת הלידה העיקרית ומתום החופשה ללא תשלום. מהאמור עולה כי עובדת שקיבלה ילד לשם אימוץ ואשר גילו אינו עולה על 10 שנים זכאית על פי חוק עבודת נשים : לחופשת לידה, לחופשה ללא תשלום על פי החוק ובכפוף לתנאים הקבועים בו, כמו כן, אסור לפטר אותה בתקופת חופשת הלידה )לאחר 60 יום מתום חופשת הלידה(. מלבד הזכויות של עובדת שילדה המוחלות גם על עובדת שאימצה ילד, נקבעו בסעיף תנאים נוספים: .1 המועד ליציאה לחופשת הלידה העיקרית לאישה מאמצת יחול ביום שבו נתנה העובדת הודעה לפקיד הסעד כקבוע בסעיף 6 לחוק אימוץ ילדים וכי המועד להארכת חופשת הלידה מעבר לחופשה העיקרית יחול עם תום החופשה העיקרית. .2 בכל מקום בו נאמר "עובדת" הכוונה היא לרבות עובד. עם זאת, הסע יף מסייג את תחולתו וקובע כי אם נתקבל ילד לאימוץ על ידי שני בני הזוג, יחולו ההוראות בדבר חופשת לידה רק על אחד מהם לפי בחירתם. התפטרות עובדת סעיף 7 לחוק פיצויי פיטורים דן בהתפטרות עובדת שאימצה ילד. הסעיף קובע, כי עובדת שאימצה ילד )לבדה או עם בעלה( שטרם מלאו לו שלוש עשרה שנים, והתפטרה תוך 9 חודשים מיום קבלתו לאימוץ על מנת לטפל בילדה, ובלבד שניתן צו אימוץ, יראו לעניין חוק זה את התפטרותה כפיטורים. החוק מוסיף וקובע, כי אין זה משנה אם צו האימוץ עצמו ניתן לפני או אחרי ההתפטרות. מענק לידה ודמי לידה על פי סעיף 57 לחוק הבטוח הלאומי תהא מבוטחת או אשת מבוטח שקיבלה לאימוץ ילד עד גיל ,10 וכן מבוטח שאימץ לבדו ילד זכאים למענק לידה ולדמי לידה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==