אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 148 ההיעדרות האמורה מותרת רק בהתקיים התנאים הבאים: .1 אישר הרופא המטפל בכתב, כי הטיפול מחייב זאת. .2 העובדת הודיעה על כך למעסיקה מראש. החוק מוסיף וקובע, כי דין היעדרות, כאמור, כדין היעדרות מפאת מחלה. כלומר, עובד יהיה זכאי לתשלום בגין ימי היעדרות, כאמור, רק בתנאי שעדיי ן צבורים לזכותו ימי מחלה. חוק עבודת נשים בעניין זה חל גם על עובד העובר טיפולי פוריות, אלא שלגביו תקופת היעדרות עקב הטיפולים לא תעלה על שנים עשר ימים בשנה. הערה - על פי חוק עבודת נשים, חל איסור על מעסיק לפטר עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית או עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות, לקראת ילדם הראשון או השני בימי היעדרם מעבודה לפי סעיף 7 )ג() 4 ( ו 7- )ג 1 ( לחוק )כאמור לעיל, סעיפים אלה מקנים לעובדים זכות להיעדר מן העבודה לצורך טיפולי פוריות, על חשבון מכסת ימי המחלה(, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור. שמירת הריון היעדרות בגין שמירת הריון אינה מוגבלת בזמן ודינה כחופשה ללא תשלום, עם זאת, היעדרות זו לא תפגע בזכויות התלויות ב וו תק העבודה. מבוטחת הזכאית לדמי לידה מהביטוח הלאומי, זכאית במקרה של שמירת הריון, לקצבה מן הביטוח הלאומי בהתאם לתנאים שנקבעו בחוק הביטוח הלאומי. מבוטחת שהייתה בשמירת הריון תקופה שאינה עולה על 30 יום, המעסיק ישלם לה ימי מחלה וזאת כנגד מכסת ימי המחלה אותם צברה. רק במידה ולמבוטחת אושרה שמירת הר יון לפחות 30 יום רצופים, תהא היא זכאית לגמלה בעד התקופה האמורה, ובעד כל תקופה נוספת של 14 ימים רצופים לפחות, בהם הייתה בשמירת הריון. שיעור הקצבה הוא שכרה הרגיל של העובדת עד למקסימום של 100% מהשכר הממוצע במשק. היעדרות עקב הריון ולידה של בת הזוג עובד זכאי לזקוף על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, עד שבעה ימי היעדרות בשנה, בהתאם לכללים שנקבעו, בשל טיפולים או בדיקות הקשורות להריון בת זוגו, או בשל לידה של בת זוגו. חופשת אבהות ביום 5.7.2016 פורסם חוק עבודת נשים )תיקון מס' 54 (, התשע"ו - ,2016 לפיו - עובד יהיה רשאי להיעדר מעבודתו עד חמישה ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו, כאשר: שלושת ימי ההיעדרות הראשונים - דינם כדין חופשה שנתית , ואם אין לעובד ימי חופשה המגיעים לו - כדין חופשה ללא תשלום ; שני ימי ההיעדרות הנותרים - כדין היעדרות מפאת מחלה ; עובד הזכאי לדמי מחלה לפי חוק דמי מחלה , יראו את ימי ההיעדרות הנ"ל כיום השני והשלישי למחלתו.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==