אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 141 .4 הובא לידיעת המשתתפים, כי באתר האינטרנט מפורסמת הנחיה כי תושב ישראל השוהה בחו"ל ואין לו הכנסות חייב בתשלום דמי ביטוח בשיעור הקבוע בחוק. אם יש לו הכנסות מחו"ל, יחויב בהתאם לשומה שתתקבל ממס הכנסה. כל עוד לא מתקבלת שומה יחויב לפי המ ינימום. מבחן הכנסות בגמלת סיעוד חוק הביטוח הלאומי מאפשר לקבל גמלת סיעוד למי שעומד במבחן הכנסות בהתאם למצב המשפחתי )אם שני בני הזוג סיעודיים, כל אחד ייבחן כיחיד(: הכנסה מרבית לגמלה מלאה ליחיד : פעם אחת שכר ממוצע במשק ) 10,551 ש"ח לחודש בשנים 2020 ו - .(2021 הכנסה מרבית ל 50%- גמלה ליחיד : פעם וחצי שכר ממוצע במשק ) 15,827 ש"ח לחודש בשנים 2020 ו - .(2021 בהכנסה שעולה על סך של 15,827 ש"ח לחודש : אין זכאות לגמלת סיעוד ליחיד. הכנסה מרבית לגמלה מלאה לזוג : פעם וחצי שכר ממוצע במשק ) 15,827 ש"ח לחודש בשנים 2020 ו - .(2021 הכנסה מרבית ל 50%- גמלה לזוג : פעמ יים ורבע שכר ממוצע במשק ) 23,740 ש"ח לחודש בשנים 2020 ו - .(2021 בהכנסה שעולה על סך של 23,741 ש"ח לחודש : אין זכאות לגמלת סיעוד למי שיש לו בן זוג שאינו סיעודי. תוספת בעד ילד : לגמלה מלאה - חצי שכר ממוצע במשק ) 5,276 ש"ח לחודש בשנים 2020 ו - .(2021 לחצי גמלה - 75% מהשכר הממוצע במשק ) 7,913 ש"ח לחודש בשנים 2020 ו - .(2021 ההכנסות שמובאות בחשבון במבחן ההכנסות לסיעוד הן כל ההכנסות שמקורן בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה )למעט חריגים(, לדוגמה, הכנסות ברוטו מעבודה כשכיר, הכנסות כעצמאי, הכנסות מפנסיה, קצבאות מהביטוח הלאומי, וגם הכנסות ברוטו מנכסים, מתמלוגים, מדי ב ידנדים ומריבית. לא מובאות בחשבון הכנסות מקצבאות לנפגעי רדיפות הנאצים וניצולי שואה והכנסות מביטוח סיעוד פרטי. לעניין הכנסות משכר דירה למגורים - מי שמשכיר את דירת המגורים שלו ובו זמנית שוכר דירת מגורים אחרת, מובא בחשבון למבחן ההכנסות רק ההפרש בין ההכנסות להוצאות. אפשר להפחית מההכנסות לצורך מבחן ההכנסות בסיעוד הוצאות בעבור אחזקה של בן זוג במוסד סיעודי וגם תשלום מזונות לפי פסק דין. מבחן ההכנסות הו א זוגי. לכן, לפי חוזר סיעוד 1417 מיום 15.10.2013 - הביטוח הלאומי מקבל מידע על מגורים משותפים משלושה מקורות: מחלקת הגבייה, טופס התביעה ומידע מדוח הערכת התלות )רשום שיש לנבדק חבר/ה לחיים או בן/ת זוג(. הביטוח הלאומי מתייחס אליהם כבני זוג, אלא אם מוכיחים אחרת .

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==