אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 140 הביטוח והם הוחזרו לו(, אינו זכאי לקבל שירותים רפואיים מקופות החולים בארץ במשך "תקופת המתנה" הקבועה בחוק. אפשר לפדות את תקופת ההמתנה בתשלום אחד )בסכום כולל של 12,210 ש"ח בשנים 2020 ו - 2021 (. עם זא ת, טיפולי פוריות וטיפולים בחו"ל יתקבלו רק בתום תקופת ההמתנה המקורית. מי ששילם את התשלום המיוחד בחו"ל חייב לחזור לארץ תוך זמן סביר, כדי שלא תיווצר תקופת המתנה חדשה. מיד עם תום תקופת ההמתנה או מיד לאחר סיום התשלומים בשל פדיון תקופת ההמתנה )או לאחר התשלום הח ד - פעמי(, ועם קבלת אישור התושבות מהביטוח הלאומי למי שתושבותו נשללה קודם לכן, המבוטח זכאי לקבל שירותי בריאות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ולהצטרף לאחת מקופות החולים. בתנאים מסויימים יכול אדם לקבל החזר הוצאות רפואיות ששילם באופן פרטי אם תושבותו נקבעה בדיעבד והוא שילם את התשלום המיוחד במועד. עולה חדש ותושב חוזר ותיק כאשר תושב חוזר ותיק ועולה חדש תובעים גמלה מהביטוח הלאומי, הם מתבקשים לדווח על הכנסותיהם מכל המקורות, בארץ ובחו"ל, בהתאם לכללים שבכל גמלה. חשוב מאוד לזכור כי ההכנסות המדווחות לצורך גמלאות כוללות בדרך כלל את ההכנסות מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה - גם אם הכנסות אלה פטורות ממס ו/או פטורות מדמי ביטוח, וגם אם אין צורך לדווח עליהן לשלטונות המס. אי דיווח על ההכ נסות עלול להוביל למצב שבו יקבל אדם גמלה שלא כדין והביטוח הלאומי ידרוש בחזרה את הגמלה בצירוף קנסות והצמדה. במקרים חריגים הביטוח הלאומי נוהג לבחון היבטים פליליים. הביטוח הלאומי דיווח לנציגי לשכות המייצגים בפגישה ביום 10.1.2018 כדלקמן: .1 ברשות המ י סים קיים פט ור מתשלום ומדיווח למשך 10 שנים לעולה חדש בעל הכנסה מחו"ל וכן לתושב חוזר ותיק. בביטוח הלאומי ההכנסה מחויבת בתשלום דמי ביטוח ככל שמתקבלת שומה או אם מתקבל מידע מהמבוטח עצמו. .2 הועלתה השאלה מדוע אין הקבלה בין מתן הפטור על ידי רשות ה מיסים לפטור בביטוח הלאומי. הוסבר כי הביטוח הלאומי אינו נכלל בפטור זה. לביטוח הלאומי יש רשימה סגורה של הכנסות פטורות. .3 המיעוט מאוכלוסייה זו שמגיש תביעות לביטוח לאומי בהן נדרש מבחן הכנסות, מתבקש לדווח על ההכנסה. הביטוח הלאומי מחויב לבצע חישוב וחיוב דמי ביטוח היות וכאמור מדובר בהכנסה חייבת.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==