אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 139 כאמור לעיל ועל פי סעיף 345 לחוק הביטוח הלאומי, הכנסות מחו"ל חייבות בדמי ביטוח כאשר מקורן בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה בהתאם לכללים הנהוגים בביטוח הלאומי, כמפורט באתר הביטוח הלאומי. כאשר מבוטח עובד כשכיר בעבור מעסיק זר, הוא מסווג בביטוח הלאומי כעובד שחייב בדמי ביטוח בעד עצמו ) תקנה 1 לתקנות הביטוח הל אומי )הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח( ( לפי ההכנסות בשומה: .1 מבוטח שעובד בארץ - משלם דמי ביטוח כעובד עצמאי ומבוטח כעובד שכיר, לרבות לענף דמי אבטלה. .2 מבוטח שעובד בחו"ל - משלם דמי ביטוח כמבוטח בעל הכנסות שאינן מעבודה, כפי שהובהר לעיל. גמלאות לשוהים בחו"ל סעיפים 324 )א( ו 65- )ב( לחוק הביטוח הלאומי קובעים כי לתושב ישראל שנמצא מחוץ לישראל יותר משלושה חודשים, לא תשולם קצבה בתקופה שעולה על שלושת החודשים, אלא בהסכמת הביטוח הלאומי. לדוגמה, מי שיוצא לעבוד בחו"ל מטעם מעסיק ישראלי וממשיך לקבל את המשכורת בישראל כ עובד שכיר, ממשיך לקבל את הגמלאות בישראל, בהתאם לדיווח למחלקות הגמלאות על היציאה לחו"ל. על פי חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו - ,(2010 התשס"ט - 2009 , החל בחודש אוגוסט 2009 קוצרה התקופה משישה חודשים לשלושה חודשים בלבד, מתוך התפיסה שאחריות המדינה לביטוח סוציאלי צריכה לחול רק על מי שמתגוררים בתחומה. לאור האמור לעיל, מי שזכאי לקצבה ויוצא מישראל, אמור להודיע לביטוח הלאומי על יציאתו מישראל. כאשר המבוטח אינו מודיע לביטוח הלאומי שהוא יוצא מישראל לתקופה העולה על שלושה חודשים, הקצבה תופסק כברירת מחדל, גם אם המבוטח זכאי להמשיך ולקבל אותה כאשר הוא שוהה בחו"ל. הוראות הביטוח הלאומי כאשר מוגשת תביעה לקצבת אזרח ותיק או לקצבת שאירים בספטמבר 2012 פרסם הביטוח הלאומי חוזר וקבע כללים אחידים לכל מקרה שבו מוגשת תביעה לקצבת אזרח ותיק או לקצבת שאירים. כאשר עולה שהתובע קצבת אזרח ותיק שוהה בחו"ל יותר משנה ממועד זכותו לגמלה )או שהמנוח שמכוחו הוגשה תביעה לשאירים שהה בחו"ל יותר משנה(, יועבר התיק לבחינת תושבות. אם התושבות תישלל בדיעבד, יוחזרו דמ י הביטוח במלואם. ביטוח בריאות לשוהים בחו"ל ועם החזרה לארץ על פי סעיף 58 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תושב ישראל שחוזר לארץ לאחר שנעדר ממנה במשך שתי "שנות היעדרות" רצופות או יותר, שבהן לא שילם דמי ביטוח בריאות באופן רציף לביטוח הלאומי בארץ, או שלא היה בתקופה הזו תושב ישראל על פי הגדרת הביטוח הלאומי )גם אם שילם את דמי

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==