אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 138 ביום 2.6.2014 פרסם הביטוח הלאומי הוראות בחוזר ביטוח/ 1419 המתייחס למ צב שבו טוען עובד שכיר שתשלום אש"ל חו"ל הוא מסווה ל"שכר אמיתי" )למשל, לצורך תביעה לגמלאות לפי בסיס הכנסה גבוה יותר(. בחינת הטענה תכלול העברת החומר לביקורת ניכויים בביטוח הלאומי ובמס הכנסה. אם הבסיס יגדל המעסיק יחויב בהפרשים וגם עלול להיות מחויב בהחזר גמלאות לפי סעיף 369 לחוק הביטוח הלאומי. עובד עצמאי בישראל, שעובד כעצמאי בחו"ל העצמאי מדווח לביטוח הלאומי על עצמו והאחריות לדיווח ולתשלום דמי הביטוח מוטלת עליו. יש להבחין בין עובד עצמאי אשר מנהל את עסקיו בישראל ובחו"ל לסירוגין ומבוטח בארץ כעובד עצמאי, ובין מצב ש בו כל עסקיו הם בחו"ל והכנסותיו הן בחו"ל. במקרה הראשון: הוא ימשיך להיות מבוטח כעובד עצמאי כאילו הוא עובד בישראל, והכנסותיו יחויבו בדמי ביטוח כמקור הכנסה של "עובד עצמאי". חשוב לזכור כי זכותו לקבל גמלאות בשל פגיעה בעבודה שאירעה לו בחו"ל כפופה לתנאים שבתקנות הביטוח הלאומי בעניין פגיעה בעבודה של עובד עצמאי שנפגע בחו"ל. במקרה השני: אדם ששוהה ברציפות בחו"ל מטעם עיסוקו בישראל, ביטוחו לענף נפגעי עבודה כעובד עצמאי מוגבל בדרך כלל לשנה אחת וכפוף לחובת הודעה מראש לביטוח הלאומי. במקרה זה יסווגו ההכנסות שלו כפסיביות ויח ויבו בהתאם בדמי ביטוח. עובד מקומי ישראלי )עמ"י/אית"ן( אזרח ישראלי השוהה בחו"ל באורח זמני, התקבל לעבודה בנציגות ישראלית בחו"ל במעמד של עובד מקומי ומועסק באורח זמני על פי חוזה מיוחד. במקרה זה חלים חוקי העבודה הישראליים. הביטוח הלאומי מתייחס לעמ"י/לאית"ן כ אל עובד שכיר בישראל כל עוד הוא נחשב לתושב ישראל בביטוח הלאומי. עובד שכיר אצל מעסיק זר החל משנת 2014 הביטוח הלאומי עורך בדיקה אוטומטית בעת קבלת שומה של מבוטח שכוללת הכנסה ממשכורת, אם קיים דיווח במקביל על הכנסות שכיר ממקור חיצוני )כגון מטופס 126 (, לפי חוזר ביטוח/ - 1417 תהליך בירור שכיר בעקבות קבלת שומה. אם לא קיים עיסוק כשכיר במערכת, המבוטח מקבל מכתב לבירור. מבוטח שאינו שולח הסבר בצירוף מסמכים מחויב )בדרך כלל( כברירת מחדל על הכנסה שאינה מעבודה שמקורה ממשכורת בחו"ל. הביטוח הלאומי אמור לשלוח מכתבים גם למבוטחים נוספים שקיימת אי התאמה בנתוניהם.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==