אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 133 ההחלטה בנושא תושבות )לרבות לעניין חוק ביטוח ברי אות( מוטלת על פקיד הביטוח והגבייה בביטוח הלאומי, על פי הלכות שנקבעו בבית הדין הארצי לעבודה. החלטה זו אינה תלויה בהחלטתם של גופים אחרים, כגון מס הכנסה ומשרד הפנים. הצהרה על תושבות של תושב חוזר במשרד הקליטה מתקבלת לעיתים בביטוח הלאומי ללא בדיקה מיידית, אך הביטוח הלאומי בוחן בציר הזמן אם המצהיר חזר לארץ למגורי קבע, ואם מתברר שמרכז החיים עדיין בחו"ל, התושבות מתבטלת רטרואקטיבית, על כל המשתמע מכך. הפסיקה קבעה שתושב ישראל הוא מי שמרכז חייו בישראל. מרכז החיים נבחן בפסיקה לפי שני מבחנים: נסיבות עובדתיות )היבט אובי יקטיבי( - זמן השהייה בישראל בתקופה הרלוונטית, אופי המגורים ומקום המגורים הפיזי, המקום שבו מתגוררת משפחתו של האדם ובו לומדים ילדיו, קשרים קהילתיים וחברתיים, מקום העיסוק וההשתכרות, מקום האינטרסים הכלכליים, מקום פעילותו או חברותו של האדם בארגונים או במוסדות ו מטרת השהייה מחוץ לישראל )לימודים, טיפול רפואי או עבודה מטעם מעסיק ישראלי(. היבט סובייקטיבי - מה כוונת האדם והיכן הוא רואה את מרכז חייו. אחד הגורמים שמשפיעים על קביעת התושבות של המבוטח בעודו בחו"ל הוא תשלום דמי הביטוח בארץ. כאשר אין בעובדות המוצגות בפני הפק יד המוסמך בביטוח הלאומי כדי להכריע באופן חד וברור עד לאיזה תאריך נחשב המבוטח תושב ישראל, נקבע תאריך הפסקת התושבות במועד שבו הסתיימה תקופת הביטוח שבעדה שילם המבוטח דמי ביטוח, אך בדרך כלל לא מעבר לחמש שנים רצופות. בחינת תושבות במהלך חמש השנים הראשונות בחו"ל נעשית בדרך כלל במצבים הבאים: .1 המבוטח מבקש לדון בתושבותו. .2 המבוטח תובע קצבה . .3 הגיע לביטוח הלאומי מידע שמשפיע על ההחלטה )מידע שממנו עולה, לכאורה, שאותו אדם חדל להיות תושב ישראל(. .4 תושב חוזר או עולה חדש שאינם גרים בארץ במגורי קבע )לעניין מקבלי גמלאות אזרח ותיק או גמלאות אזרח ותיק מיוחדות, פורסמו הוראות ביום 13.11.2019 בחוזר ביטוח/ 1471 , שלפיהן כבר לאחר חצי שנה מיום ההכרה באדם כתושב חוזר או כעולה חדש, רשאי פקיד הביטוח הלאומי לבחון את התושבות של המבוטח, כפוף לבדיקה עם המבוטח, ולשלול את התושבות גם בדיעבד אם הוא שוכנע שמרכז חיי המבוטח אינו בישראל, גם אם המשמעות היא יצירת חובות בגמלה(. עקרון התא המשפחתי בקביעת תושבות בביטוח הלאומי בני זוג וילדים עד גיל 18 השוהים עם המבוטח בחו"ל, ממשיכים להיות מבוטחים על פי חוק הביטוח הלאומי ועל פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי כל עוד הם נחשבים תושבי ישראל, מכוח המבוטח כתושב ישראל.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==