אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 131 הוספת די ב ידנד והכנסה שאינה מעבודה בדוח האישי .1 דיב ידנד בחברה רגילה שחייב במס לפי סעיף 125 ב לפקודה בשיעור מס מוגבל )בשיעור 30% מס ובשיעור 25% מס לפי הוראת השעה(, אינו חייב בתשלום דמי ביטוח לפי סעיף 350 )א() (6 לחוק הביטוח הלאומי, אך רלוונטי לגמלאות כהכנסה שאינה מעבודה. .2 כל הכנסה בשדה 305/205/167 תעבור לביטוח הלאומי במסגרת השומה כהכנסה שאינה מעבודה, תחוייב בהתאם בדמי ביטוח ורלוונטית לגמלאות כהכנסה שאינה מעבודה. הוספת הכנסה בשומה בשדה 172/158 כמשכורת לפי סעיף 2 ) 2 ( לפקודה כאשר בעל השליטה מדווח על הכנסה ממשכורת בחברה שבבעלותו )בשדה 172/158 בדוח( לפי סעיף 3 )ט 1 ( או 62 א לפקודה, הביטוח הלאומי מקבל את השומה ממס הכנסה ואמורה לצוף אי התאמה בנתונים בין המשכורת שמדווחת בשומה ובין המשכורת שדווחה בטופס .126 הביטוח הלאומי מסר כי יוקם מנגנון מיוחד לצורך זיהוי ההפרש בין המשכורת ששולמה בפועל לבין המשכורת המדווחת בשומה . בחינת יחסי העבודה - הביטוח הלאומי אמור לבדוק קיום יחסי עובד ומעסיק בין חברת הארנק לבין בעל השליטה, בין היתר במסג רת ביקורת ניכויים, ולחייב בדמי ביטוח את המעסיק בגין משכורות והטבות שהמעסיק לא דיווח עליהן ו/או לא שילם בעדן את דמי הביטוח כחוק. לשכת רואי חשבון פנתה בעבר לביטוח הלאומי בטענה כי חיוב חברות הארנק במס החל רק בשנת 2017 . הובטח ללשכה על ידי מנכ"ל הביטוח הלאומי בחודש יולי 2018 , כי חברות הארנק לא יחוייבו רטרואקטיבית עד שנת 2016 )כולל בביקורות ניכויים עבור השנים שעד 2016 , שהחלו לאחר יולי .(2018 הוספת הכנסה בשומה בשדה 170/150 כעצמאי לפי סעיף 2 ) 1 ( לפקודה כאשר מדובר בחיוב של היחיד בשדה 170/150 )משלח יד( הביטוח הלאומי בוחן את ההכנסה מול המעמד הביטוחי והעיסוק שרשום אצלו ואמור לתקן בהתאם לדיווח החדש. לעניין סעיף 62 א לפקודה יש לזכור כי מדובר בהכנסה שהתקבלה בחברה וחיוב המס תיאורטי בלבד אצל היחיד בשנת המס שלגבי ה הוגש הדוח האישי, אף על פי שיש חבות אישית בדמי ביטוח על סכומים שנמשכו על ידי היחיד. הנחיות ביניים של הביטוח הלאומי הביטוח הלאומי טרם פרסם הנחיות בשל מורכבות הסוגיות ובשל התמשכות משבר הקורונה, אך יצאו הוראות ביניים לסניפים, שמטרתן להסב את תשומת לב העובדים לתיקוני החקיקה. ככל שיצא חיוב של דמי ביטוח בעקבות יישום סעיפים 62 א ו 3- )ט 1 ( לפקודה - יש להקפיא את החוב עד הוצאת חוזר מנחה בנושא.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==