אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 130 חברות ארנק ומשיכות יתר של בעלי מניות חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו - ,(2018 התשע"ז - 2016 )להלן: "חוק ההסדרים" או "חוק ההסדרים לשנת 2017 (" הוסיף לפקודת מס הכנסה את סעיפים 3 )ט 1 ( ו 62- א, בתחולה מיום 1.1.2017 . כאשר נוספת בדוח האישי של מבוטח הכנסה לפי סעיפי ם 3 )ט 1 ( או 62 א לפקודה, עליו לדעת שלתיקוני החקיקה האלה יש השלכות רבות בהיבט הביטוח הלאומי, כדלקמן: .1 הגדלה אפשרית בחבות בדמי ביטוח. .2 השפעה על זכאותו לגמלאות. .3 אפשרות של הביטוח הלאומי לדרוש ממנו להחזיר גמלאות שקיבל בעבר. נציגי לשכת רואי חשבון ולשכת יועצי המס נפגשו עם נציגי הביטוח הלאומי מספר פעמים כדי לדון בנושא. בביטוח הלאומי בוחנים את הנהלים וההנחיות בשיתוף עם הלשכה המשפטית של הביטוח הלאומי, לאור מורכבות הסוגיות . בשלב זה הביטוח הלאומי מקפיא את דרישות התשלום למי שמבקש וממציא את המידע הדרוש להוכחת סוג ההכנסה . השפעת הגדלת ההכנסות על הזכאות לגמלאות הגדלת הכנסות בשומה עלולה לשלול גמלאות באופן מלא או באופן חלקי ממבוטחים. להלן כמה דוגמאות : .1 הוספה או הגדלה של ההכנסות שמקורן בסעיף 2 לפקודה עלולה לשלול מאלמן שאין לו ילדים )כהגדרתם בחוק( את ההכרה כאלמן לעניין הזכאות ל גמלאות הביטוח הלאומי, או לשלול באופן מלא או חלקי זכאות לקצבת אזרח ותיק בגיל פרישה שמותנה בהכנסות, או תוספת תלויים בקצבת אזרח ותיק )לנשים עד גיל 67 ולגברים עד גיל 70 (, או תוספת תלויים בקצבת נכות כללית )הכנסות פסיביות בלבד(. .2 הוספה או הגדלה של הכנסה מעבודה או ממשלח יד עלולה לשלול גמלאות באופן מלא או חלקי מנכה שמקבל קצבת נכות כללית, מנכה שמקבל גמלה לשירותים מיוחדים וגם ממובטל שמקבל דמי אבטלה. סעיף 327 לחוק הביטוח הלאומי מטיל סנקציות על מי שמסר לביטוח הלאומי מידע מטעה או שנמנע מלמסור מידע ביודעו שיש בכך כדי להשפיע על זכותו לגמלה. כיוון שמדובר בדיווח רטרואקטיבי, עלולה לעלות הטענה שהיחיד לא דיווח על הכנסתו במועד לעניין גמלאות הביטוח הלאומי. הסוגיה הזאת עלתה לדיון בישיבות עם הביטוח הלאומי והובטח לתת לכך פתרון במסגרת ההנחיות שיפורסמו.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==