אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 129 הפסדי חברה משפחתית המיוחסים לנישום המייצג )הלכת דהוקי בבית הדין הארצי( ביום 2.8.2017 דחה בית הדין האזורי ) 19049-11-13 ( את תביעתו של שלמה דהוקי וקבע שאין לייחס באופן אישי את ההוצאות הרשומות במסגרת החברה משפחתית, לנישום המייצג בחברה המשפחתית. המבוטח ערער לבית הדין הארצי שדחה ביום 13.5.2020 את הערעור )עב"ל 10067-10-17 ( וקבע כי נישום מייצג בחברה משפחתית חייב בדמי ביטוח על הכנסותיו האישיות, אף אם מדובר בדמי ניהול מחברה משפחתית המצוייה בהפסדים לצורך מס. המבוטח נתן לחברה שירותי ייעוץ. הוא דיווח בדוחות למס הכנסה על הכנסות אלה כ"דמי ניהול", שקוזזו על ידי הפסדי חברה משפחתית שיוחסו לו בהיותו נישום מייצג )בדוחות החברה למס הכנסה בשנים אלו דווחו הפסדים, כיוון שדמי ניהול נרשמו כהוצאה(. הביטוח הלאומי חייב את המבוטח בדמי ביטוח בגין הכנסותיו משירותי הייעוץ, בהתעלם מהפסדי החברה המשפחתית. בית הדין הארצי מבחין בשני הבדלים מהותיים בין ההסדר ב סעיף 64 א לפקודת מס הכנסה לבין ההסדר בסעיף 373 א לחוק הביטוח הלאומי: .1 סעיף 64 א לפקודה משקף הכנסה חייבת והפסדים של החברה המשפחתית לנישום המייצג, וסעיף 373 א לחוק מתייחס רק להכנסה חייבת, ללא ייחוס הפסדים. .2 סעיף 64 א לפקודה מייחס את כל תוצאות החברה המשפחתית לני שום מייצג אחד וסעיף 373 א לחוק מייחס את ההכנסה החייבת )החיובית בלבד( של החברה המשפחתית, לכל בעל מניות בה, לפי שיעור ההחזקה במניותיה. הפסדי החברה המשפחתית )כהכנסות שאינן מעבודה( לא ניתנות לקיזוז מהכנסות המבוטח מדמי ניהול )כעצמאי( כי מדובר בשני סיווגים שוני ם של הכנסות ובשיעורים שונים של דמי ביטוח. בית הדין הארצי קבע כי הפסדי חברה משפחתית שנובעים מתשלומים ששילמה לנישום המייצג, לא יקוזזו מהכנסתו של הנישום המייצג כעצמאי וכל שכן כשכיר, והוא יחוייב בדמי ביטוח כחוק. כלומר, לפי קביעת בית הדין הארצי, רווחי חברה משפחתית יחוייבו בדמי ביטוח בידי בעלי מניות החברה המשפחתית כל אחד לפי חלקו במניות החברה כ"הכנסה פסיבית", והפסדיה לא יקטינו את הכנסותיהם האישיות החייבות בדמי ביטוח. בהתאם לדברי הביטוח הלאומי בפסק הדין, ניתן לייחס הפסדי עבר של החברה המשפחתית ולקזזם מהכנסה חייבת חיובית של החברה המשפחתית בשנים עוקבות. ביום 21.10.2020 דחה בית המשפט העליון על הסף את העתירה שהגיש שלמה דהוקי לביטול פסק דינו של בית הדין הארצי. המקרה אינו נמנה על המקרים החריגים המצדיקים את התערבות בית המשפט הגבוה לצדק. עוד קבע בית המשפט כי "אף לג ופם של דברים, נראה כי לא רק שלא נפלה בפסק הדין של בית הדין הארצי טעות מהותית, אלא שהוא העמיד דברים על מכונם".

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==