אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 128 .9 כמה מבוטחים ערערו לבית הדין הארצי. .10 בעקבות פניית לשכת רואי חשבון לביטוח הלאומי לעניין דרישות התשלום בשנים שעד ,2013 הביטוח הלאומי אי פשר לשלם תשלום "תחת מחאה", וכל החלטה שתתקבל בבית הדין הארצי תחול גם על המשלם. .11 הביטוח הלאומי הוציא הבהרה לסניפים ביום 10.11.2019 והודיע לנציגי המייצגים ביום 14.11.2019 כי הנושא נבחן פ עם נוספת בלשכה המשפטית, והם החליטו לחזור בהם מחוות הדעת שניתנה בשנת 2014 . לפיכך, החל משנת 2018 לא יינתן הפטור בהתאם לחוות הדעת המשפטית משנת .2014 .12 ביום 15.12.2019 הביטוח הלאומי פרסם הבהרה מתוקנת לפיה יוקפאו דרישות התשלום עד פרסום החלטת בית הדין לעבודה בעני ין . בימים אלה הביטוח הלאומי אמור לפרסם הוראות בעקבות פסיקת בית הדין הארצי. .13 מבוטח שרצה לערער על החיוב שקיבל בשנים 2014 עד 2017 , לפי ההבטחה שנתן הביטוח הלאומי ללשכת רואי חשבון, או לבקש הקפאת הדרישה לשנת 2018 ו - 2019 , בהתאם לפרסום של הביטוח הלאומי, ה תבקש להעביר לפקיד הגבייה בביטוח ה לאומי את דוח ההתאמה למס של החברה המשפחתית שכולל את ח וות הדעת החתומה של רואה החשבון ואת הדוחות והשומות שלו ושל החברה לשנים הרלוונטיות. כאשר מדובר בשכר דירה, הפקיד מבקש לעתים לצרף גם את הסכמי שכר הדירה והפקדות שכר הדירה לבנק. לצורך קבלת הפטור האמור, יש לוודא שההכנסות רשומות בשדות המתאימים בדוח היחיד ושיש הסב ר בדוח ההתאמה בחברה על מהות ההכנסה. .14 ביום 5.10.2021 אישר בית הדין הארצי את החלטת בית הדין האזורי בעניין החברות המשפחתיות )פסק דין נחושתן ואח', ל"ע 61198-02-20 (. לפסק הדין השלכה עצומה על החברות המשפחתיות בשנים 2009 עד 2013 ובשנים 2018 ואילך בשני היבטים: • הכנס ות שפטורות אצל היחיד חייבות בדמי ביטוח בחברות המשפחתיות. • הכנסות של החברה המשפחתית מעסק וממשלח יד מחוייבות בדמי ביטוח כהכנסה מדיבידנד, על כל המשתמע מכך גם לעניין הגמלאות. .15 קובע בית הדין הארצי ש" בשלב הראשון יש לבחון מהי לפי הפקודה הכנסתה החייבת של החברה המשפח תית. בשלב השני, הכנסה חייבת זו, יהיו אשר יהיו מקורותיה, הופכת בידי בעלי מניות החברה המשפחתית שעה שהיא נראית כמחולקת להם כהכנסה שמקורה בדיבידנד שאינה פטורה מתשלום דמי ביטוח ." בית הדין הארצי מביע מורת רוח מהתנהלות הביטוח הלאומי בכל הנוגע למחלוקת מושא הליך זה . ראו באריכות את סעיף 64 לפסק הדין בעמוד 31 . אולם קובע בית הדין הארצי כי "לא מצאנו כי מורת הרוח האמורה יש בה כדי לגבור על הוראות התיקון ." .16 הביטוח הלאומי מסר שיפרסם חוזר ברוח פסיקת בית הדין הארצי. יש לעקוב אחר הפרסומים של הביטוח הלאומי. .17 ביום 7.11.2021 הוגשה עתירה לבית המשפט העליון. הביטוח הלאומי התבקש להגיש תגובה מקדמית לעתירה בתוך 21 ימים )תיק בג"ץ 007504/21 .(

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==