אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 127 רשות ה מיסים מעבירה את ההכנסות של החברות המשפחתיות לביטוח הלאומי )גם בגין שנים קודמות(. בהתאם להוראות שלפיהם נוהג הביטוח הלאומי, מערכת המחשב אינה מייחסת את הכנסות החברה המשפחתית שבשומת היחיד )שדה 304/204/367 (, אלא רק את ההכנסות של החברה המשפחתית בהתאם לבעלי המניות ו אחוזי השליטה שלהם. כאשר בעל המניות בחברה המשפחתית טוען שכבר שילם את דמי הביטוח בעקבות קליטת השומה שלו ממס הכנסה, עליו לפנות לסניף ) כמו למשל כשההכנסה המועברת ליחיד היא הכנסה מעסק )בשדה 170/150 .(( הבהרות נוספות לחיוב בדמי ביטוח של הכנסות בחברה משפחתית .1 בשנת 2008 נתן מר דני אלקיים, מנהל אגף ביטוח ובריאות בתקופה הזו בביטוח הלאומי ואיש הקשר בין הביטוח הלאומי ללשכת רואי חשבון באותו הזמן, הבטחה בעל פה ללשכת רואי חשבון, שלא יחויבו בחברה משפחתית הכנסות פסיביות בשיעור מס מוגבל הפטורות מדמי ביטוח לפי סעיף 350 לחוק ה ביטוח הלאומי, בדומה ליחיד )וגם רווחי הון ושבח מקרקעין(. .2 הביטוח הלאומי לא חייב הכנסות אלה בדמי ביטוח בחברה משפחתית עד שנת 2013 , אך ההוראות האלה לא פורסמו בחוזר רשמי של הביטוח הלאומי , על אף ההבטחה בעל פה של מנהל האגף . .3 הביטוח הלאומי החל לחייב בשנת 2013 בדמי ביטוח את ההכנסות האמורות של החברות המשפחתיות, רטרואקטיבית משנת 2009 , לאחר שקיבל את המידע על ההכנסות של החברות המשפחתיות מרשות המסים. .4 לשכת רואי חשבון פנתה מיד לביטוח הלאומי ונערכו דיונים והתכתבויות. .5 ביום 27.4.2015 קיבל הביטוח הלאומי את עמדת הלשכה שלא לחייב בדמי ביטוח הכנסות מסוימות בחברה משפחתית, החל משנת 2014 ואילך, מועד הוצאת חוות הדעת שלהם בעניין )אף על פי שבביטוח הלאומי היו סבורים כבר אז כי החיוב מוצדק מבחינה חוקית(. .6 בהודעה ללשכה הובהר כי הפטור משנת 2014 ואילך מתייחס להכנסה שאם הייתה מיוחסת ליחיד הייתה פטורה מתשלום דמי ביטוח לפי החוק, ולכן אותה הכנסה פטורה גם לחברה המשפחתית. הכוונה גם לרווח הון. .7 ההתכתבות בין לשכת רואי חשבון לביטוח הלאומי נמצאת במזכירות הלשכה ונשלחת במייל לכל רואה חשבון שפונה ללשכה. ההתכתבות הזאת מוזכרת גם בפסקת הדין של בית הדין הא רצי בעניין. .8 כ 50- מבוטחים ערערו לבית הדין על דרישות התשלום שקיבלו בגין השנים 2008 ועד 2013 . בית הדין האזורי קיבל ביום 27.1.2020 את עמדת הביטוח הלאומי )ב"ל 64018-11-16 ( וקבע כי בעלי מניות בחברות המשפחתיות )כל אחד לפי חלקו( חייבים בדמי ביטוח על כל ההכנסה החיי בת שיוחסה לנישום המייצג בשנת המס, מדי שנה, גם אם לא חולקו לו בפועל. זאת, מבלי לאבחן בין מקורות וסוגי ההכנסות בחברה, לרבות כאלו שלו היו מופקות ישירות על ידי המבוטחים, היו פטורות בידיהם מדמי ביטוח.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==