אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 126 חברת בית, חברה משפחתית וחברה שקופה בחברת בית, בחברה משפחתית ובחברה שקופה, לפי סעיפים 64 עד 64 א 1 לפקודה, בהתאמה, רואים את הכנסתה החייבת של החברה כחייבת במס הכנסה בידי בעלי המניות )בחברה משפחתית - הנישום המייצג(, ואילו רווחים שחולקו בפועל לבעלי המניות, רואים אותם כאילו לא חולקו לעניין החיוב ב מס, על פי פקודת מס הכנסה. החל משנת 2008 נוסף סעיף 373 א לחוק הביטוח הלאומי. על פי הסעיף האמור, כאשר חברה משפחתית, חברת בית או חברה שקופה מפיקות הכנסה חייבת לפי סעיף 1 לפקודה בשנת מס פלונית, רואים את ההכנסה האמורה כאילו חולקה בסוף אותה שנת המס לבעלי המניות. זאת גם אם ההכנסה טרם חולקה בפועל, והכול בהתאם לזכאותם היחסית ברווחי החברה )לרבות בחברה משפחתית(. על פי חוזר 1368 מחודש מארס 2008 , הכנסות מדי ב ידנדים שמקורן בחברה משפחתית או בחברת בית או בחברה שקופה, חייבות בדמי ביטוח בסוף אותה שנה שבה הופקה ההכנסה, ולא ב מועד חלוקת הדיב ידנד בפועל כפי שהיה עד 2007 . רווחי החברה המשפחתית אמורים להיות מחולקים בין בעלי המניות בחברה לפי חלקם היחסי ברווחי החברה. כלומר, על פי החוזר, התיקון התאים את מועד החיוב בדמי הביטוח למועד החיוב במס הכנסה, וההכנסה החייבת בדמי ביטוח הושוותה ל הכנסה החייבת במס הכנסה, למעט הכנסה הפטורה מדמי ביטוח עד לשיעור 25% מן השכר הממוצע במשק. על פי החוזר, שיעור דמי הביטוח הוא .12% להלן דוגמה מן החוזר: לחברה משפחתית ארבעה בעלי מניות, ולכל בעל מניות 25% מהרווחים. רווחי החברה המשפחתית שיוחסו לבעל מניות אחד לצור ך מס הכנסה היו 200,000 ש"ח. לצורך ביטוח לאומי תיוחס הכנסה שנתית של 50,000 ש"ח לכל בעל מניות. החיוב בדמי ביטוח בשיעור 12% לכל בעל מניות יהיה כדלהלן: החלק הפטור בשנת 2008 ) 25% מהשכר הממוצע במשק( - 22,980 ש"ח לשנה, והחלק החייב - 27,020 ש"ח לשנה. הכנסת חברה משפחתית יכולה להיות גם הכנסה ממשלח יד ביום 26 בפברואר 2014 דחה בית הדין הארצי לעבודה )עב"ל 53464-09-12 ( את ערעורה של מירה לובינסקי בנסיבות המיוחדות של המקרה וקבע, כי משיכת רווחי החברה המשפחתית שבבעלותה היא הכנסה ממשלח ידה כעובדת עצמאית. העברת ה מידע ממס הכנסה לביטוח הלאומי בחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו - 2010 (, התשס"ט - 2009 , אושרה העברת מידע בכל הקשור לאחזקות בעלי המניות בחברה המשפחתית מרשות ה מיסים לביטוח הלאומי.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==