אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 125 כשבן משפחה תובע דמי אבטלה בשל עבודה בעסק משפחתי שמאוגד כחברה - כל עוד העובד אינו מחזיק במניות ואינו בעל שליטה בעקיפין - הביטוח הלאומי בוחן יחסי עבודה, כמו בכל עסק משפחתי שאינו מאוגד כחברה. ככל שמתקיימים יחסי עובד ומעסיק - ייבחנו התנאים הנוספים לזכאות לדמי אבטלה )כמו גיל, תושבות ותקופת אכשרה(. לעתים לבני משפחה יש פחות מ 10%- ממניות החברה. במקרים אלה כל מקרה נבחן לגופו )פסק דין שביט חיים נגד הביטוח הלאומי בבית הדין האזורי לעבודה ב"ל 1059-09 מיום 3.10.2010 .( כאשר לכמה בני משפחה יש מניות בחברת מעטים, מחברים את אחוזי המניות של כולם ומחלקים במספר בני המשפחה. אחוז נמוך מ 10%- מאפשר לקבל דמי אבטלה, כפוף כמובן לקיום יחסי עבודה וליתר התנאים המזכים בדמי אבטלה. על אף פסק דין שלם ועל פי הפסיקה, כאשר לאחד מבני המשפחה אין מניות בחברה, רק העובדה שהוא קרוב של בן משפחה שיש לו מניות בחברה לא תשלול זכאות לדמי אבטלה, כפוף לבחינת שליטה במישרין או בעקיפין וכפוף לבחינת יחסי עבודה )פסק דין דוד יהודית, ב"ל 3145-11-10 מיום 24.4.2013 , פסק דין פליקס יער, ב"ל 1813-09 מיום 19.3.2014 ופסק דין אפרים וגימה ב"ל 45410- 02-15 מיום 29.12.2015 .( הביטוח הלאומי פרסם חוזר אבטלה מספר 1410 ביום 28.5.2006 בעניין בעלי שליטה בחברת מעטים שהם בני זוג. מובהר בחוזר כי אם לאחד מבני הזוג אין כלל מניות בח ברה, לא מייחסים לו שליטה בחברה רק בגלל מניות בן זוגו. בן הזוג השני שאינו בעל מניות עשוי להיות בעל שליטה בחברה מכוח חלופה אחרת. חוזר הביטוח הלאומי )כללי 123/06 ( קובע לעניין זכאות לדמי אבטלה, כי בן זוג שאינו מחזיק במניות חברה שבה בן זוגו נחשב בעל שליטה, יכ ול בתנאים מסוימים להיחשב עובד ולא בעל שליטה. לאור האמור לעיל, כאשר בת זוגו של בעל השליטה מועסקת בחברה שבשליטת בעלה )נכון גם כאשר בן הזוג עובד אצל בעלת השליטה( ואין לה מניות )או שליטה( בחברה במישרין או בעקיפין )הכוונה בפסיקה לשליטה בעקיפין: לפי התנהלות בני הזוג ומידת השפעת בת הזוג וסמכויותיה בחברה(, אין לדווח עליה כבעלת שליטה בטופס 102 המדווח לביטוח הלאומי מדי חודש, אלא כעובדת שכירה, כפוף לקיום יחסי עובד ומעסיק כהלכתם בין בת זוגו של בעל שליטה שאין לה כלל מניות בחברה, לבין החברה. הכנסות מחברת LLC וחברה מסוג S CORPORATION הביטוח הלאומי פרסם ביום 22.1.2017 הוראות לסניפים בעניין הכנסות מארצות הברית מתאגיד מסוג LLC , לפיהן דין הכנסות חברה זו כדין הכנסות מדי ב ידנד מחברה רגילה, כמפורט בחוזר. לאחר פנייה של לשכת רואי חשבון נוספה לפרסום גם חברה מסוג S CORPORATION .

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==