אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 124 עמדת הביטוח הלאומי היא שחלוקת הכנסה בין בני זוג על פי תקנה 24 האמורה אפשרית רק אם בת הזוג עונה לכללים של "עובדת עצמאית". הביטוח הלאומי הבהיר כי לא ניתן לשנות יחס חלוקה בין בני זוג בשנה השוטפת שבה בן הזוג הגיע לגיל פרישה. בשנים הבאות ניתן לשנות את יחס החל וקה. בדיווח כשני עצמאיים בהתאם לדרישות סעיף 66 )ד( לפקודה - כל אחד מבני הזוג אמור לפתוח תיק בביטוח הלאומי לפי ההכנסה הצפויה בשנה השוטפת ומספר שעות העבודה בממוצע לשבוע. על בני זוג אלה תקנה 24 האמורה אינה חלה. זכאות לדמי אבטלה לבעלי מניות בחברה ולקרובי משפ חה סעיף 158 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר מבוטח לזכאות לדמי אבטלה וקובע בין היתר את התנאי של היותו "עובד הזכאי לשכר שמעסיקו חייב בתשלום דמי ביטוח בעדו". כלומר , חייבים להתקיים יחסי עובד ומעסיק לפי דיני עבודה )או שהעובד כלול בתנאים שבתוספת הראשונה לצו סיווג מבוטחים(. בעלי שליטה בחברת מעטים וכן קרובי משפחה נבדקים בקפדנות יתר כשהם תובעים דמי אבטלה. פסק דין חשוב בעניין זכאות בן משפחה שעובד בחברה שבבעלות בן משפחה אחר לדמי אבטלה, הוא פסק דין עלי תיתי )עב"ל 51264-10-13 ( מיום 14.7.2016 . בית הדין הארצי קבע שיש לבחון את הזכאות לדמי אבטלה בשני שלבים: .1 בחינה ראשונה - היקף ההשפעה שניתן לייחס לבן המשפחה שאינו בעל מניות על התנהלות החברה, בהיבטים הרלוונטיים לדמי אבטלה )שליטה ע קיפה(. .2 בחינה נוספת - האם שררו בין בן המשפחה לבין החברה יחסי עובד ומעסיק. העסקת קרובי משפחה בחברה או בעסק שבבעלות קרוב משפחה עובדים שכירים בחברה שבבעלות קרוב משפחה שלהם, לרבות בני זוג שאחד מהם הוא בעל השליטה בחברה - כל עובד נבחן לענף אבטלה, כדלקמן: .1 נבחנת שליטה ישירה בחברת המעטים ) לפי סעיפים 32 ) 9 ( ו 76- לפקודה ( . ככל שיש שליטה ישירה, אין זכאות לדמי אבטלה )כאשר לאדם יש מניות בחברה ו אינו בעל שליטה בה, או שהחברה אינה חברת מעטים, הוא יכול להיות זכאי לדמי אבטלה(. .2 נבחנת שליטה עקיפה בחברת המעטים. לפי התנהלות בני הזוג או קרובי המשפחה ומידת השפעת בן/בת הזוג או קרוב המשפחה וסמכויותיהם בחברה. ככל שאין שליטה ישירה אך יש שליטה עקיפה, אין זכאות לדמי אבטלה. .3 בחינת יחסי עובד ומעסיק: כאשר אין שליטה ישירה ואין שליטה עקיפה בחברת המעטים, או כשמדובר בעסק שאינו מאוגד כחברה - נבחנים יחסי עובד ומעסיק. כשאין יחסי עובד ומעסיק לפי דיני עבודה, אין זכאות לדמי אבטלה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==