אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 123 המצב בפועל כאשר אחד מבני הזוג שכיר של בן הזוג השני כאשר אחד מבני הזוג מקבל משכורת מבן הזוג השני, הסיווג הביטוחי כשכיר נבדק בדרך כלל רטרואקטיבית, כאשר אחד מבני הזוג מגיש תביעה לגמלה. אם אחד מבני הזוג עובד שכיר בעסק המשותף - עליו לוודא שמתקיימים יחסי עבודה כפי שהוסבר לעיל. הביטוח הלאומי קבע )כפ י שהוסבר לעיל( מבחנים לבחינת קיום יחסי עבודה בין בני זוג, ומאשר את ההעסקה רק כשברור מעל לכל ספק שבן הזוג באמת עובד בעסק, עבודתו נחוצה, מסגרת השעות קבועה, בן הזוג השכיר אינו מתנהג כמנהג בעלים והוא מקבל בפועל שכר קבוע ויציב שאינו מותנה במצב הכלכלי של העסק וכ ולל את כל התנאים שמקבל עובד שכיר, לרבות העברת תשלום השכר לחשבון הבנק של בן הזוג השכיר. לעמדת הביטוח הלאומי, כאמור לעיל, דיווח "טכני" של בן הזוג כשכיר אינו מכשיר את הסיווג הביטוחי כאשר אין מתקיימים יחסי עבודה כהלכתם לקבלת זכויות של עובד שכיר, בין היתר לזכ אות לדמי אבטלה ולזכויות בעת פשיטת רגל של המעסיק. שני בני הזוג עצמאים בעסק המשותף )יחס חלוקה בין בני הזוג לפי "תקנה 24 (" תקנה 24 לתקנות הביטוח הלאומי )הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח( קובעת את אופן חלוקת ההכנסה בין בני זוג שעובדים ביחד כעצמאים בעסק משו תף שאינו מאוגד כחברה ואת הכללים לחלוקה. חוזר ביטוח מספר 1479 פורסם ביום 1.11.2020 בנושא תיקון תקנה 24 להוראות המיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח )יחס חלוקה בין בני זוג( בתחולה מיום 1.1.2021 ) תקנות הביטוח הלאומי )הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח( )תיקון(, ה תשפ"א - .(2020 כל בקשה שהתקבלה בביטוח הלאומי עד יום 30 באפריל בכל שנה - אפשרה עד שנת 2020 לבחור בפועל בין חלוקת ההכנסות לפי יחס חלוקה של שליש ושני שליש בין הבעל לאישה או חצי לכל אחד )עם הגבלה עד יחס חלוקה של שליש לבן הזוג שהוא שכיר בנוסף לעיסוקו העצמאי(. למי שהגיש את הבקשה לאחר 30 באפריל, ברירת המחדל הייתה שני שליש לבעל ושליש לאישה והכל בתנאים שבתקנה. הביטוח הלאומי תיקן את התקנה בתוקף מינואר 2021 : .1 ברירת המחדל )למי שלא יודיע על יחס חלוקה עד 30 באפריל( תהיה 50% לכל בן זוג. .2 בטל התנאי בדבר חלוקת הכנסות שאינה עולה על שליש לבן הזוג שעובד כשכיר במקביל. ההכנסה של כל בן זוג שמובאת בחשבון לעניין דמי ביטוח כפופה להכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==